Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan Zascha Hair Extensions, Amperestraat 15 te Arnhem, info@zascha.nl.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en):
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.